PRAVIDELNÝ CELOROČNÍ PROGRAM

MŠE SVATÉ:
v sobotu - 7:30 ve Santa Case
v neděli  - 18:00 v kostele Narození Páně

Před každou mší sv. je možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Skupiny poutníků si mohou dojednat sloužení vlastní mše sv. v loretánském kostele
předem e-mailem.
Upozorňujeme, že termíny poutních mší jsou volné pouze mimo otevírací dobu Lorety jako muzea, tedy buď v ranních hodinách - optimálně od 8:00 (v zimním období od 8:30), nebo večer - optimálně od 18:00 (v zimním období od 17:00 nebo později).

 ___________________________________________________________________

AKTUÁLNÍ PROGRAM 

ČERVENEC  2015

  • 4. července - Poutní sobota.
   V 18.00 mše sv. v kostele NarozeníPáně; po mši sv. loretánská pobožnost v ambitu.

  Od dubna do října o prvních sobotách v měsíci budou pokračovat pravidelné poutní soboty. Od 18.00 hod. společné slavení mše sv. v Loretě.  Po bohoslužbě jste zváni na modlitbu loretánských litanií v ambitu Lorety.
  V měsíci květnu se koná po každé nedělní mši sv. v 18.00 v kostele Narození Páně v Loretě májová pobožnost. 


     ___________________________________________________________________     CÍRKEVNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY
        • 3. července – svatého Tomáše, apoštola: jeho jméno se vyskytuje v seznamech apoštolů a potom ještě v Janově evangeliu. Podle tradice hlásal evangelium v syrské oblasti. Ve 3. Století byly jeho ostatky přeneseny ze západního pobřeží Indie do Edessy v Turecku.

        • 4. července – svatého Prokopa, opata: narodil se kolem roku 970 nedaleko Českého Brodu. Nejprve byl diecézním knězem, potom se stal benediktinem  a kolem roku 1009 se stal poustevníkem u Sázavy. Kolem roku 1032 tam založil klášter a stal se jeho opatem. Zde se pěstovala slovanský liturgie. Zemřel roku 1053.

        • 5. července – svatého Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy: oba pocházeli ze Soluně. Na Velkou Moravu přišli v roce 863. Písmo svaté a bohoslužebné texty přeložili do slovanského jazyka. Roku 1880 byl jejich svátek rozšířen na   celou církev.  Papež Jan Pavel II. je prohlásil roku 1980 spolupatrony Evropy.

        • 10. července – svaté Veroniky Giuliani, panny 2. řádu: narodila se v Mercatello v Itálii 27. prosince 1660. Roku 1677 vstoupila ke klariskám – kapucínkám. Snažila se umrtvovat tělo, osvojit si božské rozjímání, podobat se Kristu ukřižovanému. O vánocích 1697 přijala Kristovu ránu v boku, o Velkém pátku 1697 ostatní tělesné rány Ukřižovaného. Zemřela 9. července 1727, svatořečena byla 26. května 1839 papežem Řehořem XVI.

        • 11. července – svatého Benedikta, opata, Patrona Evropy: narodil se v roce 480 v Nursii. Po studiích v Římě žil jako poustevník. Po třech letech založil klášter na Monte Cassino a sepsal řeholní pravidla. Zemřel 21. 3. 547 na Monte Cassinu. Je zakladatelem západního mnišství.

        • 14. července – blahoslaveného Hroznaty, mučedníka: narodil se kolem roku 1160. Ze svého jmění založil mužský klášter v Teplé – 1193 a ženský klášter v Chotěšově - 1202. V Teplé se stal řeholníkem.  Nepřáteli kláštera byl zajat a umučen hladem r. 1217. Po založení plzeňské diecéze se stal jejím patronem.

        • 15. července – svatého Bonaventury, kněze a učitele církve: narodil se kolem roku 1218 v Bagnoregio u Viterba. Po studiích teologie a filosofie vstoupil roku 1243 k menším bratřím. Byl zvolen generálním ministrem svého řádu. V roce 1273 spolupracoval na přípravě II. lyonského koncilu, byl vysvěcen na biskupa albánského a jmenován kardinálem. Zemřel v Lyonu 15. července 1274.

        • 21. července – svatého Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve, zakladatele českomoravské provincie kapucínů a hradčanského kláštera: narodil se 22. července 1559 v Brindisi v jižní Itálii. Roku 1575 vstoupil ve Veroně do kapucínského řádu. Svou bystroun a pohotovou inteligenci využil ke studiu posvátných věd a také hebrejštiny a aramejštiny. V roce 1599 byl pověřen řádovou misií ve střední Evropě a založil klášter v Praze u Panny Marie Andělské. Bratřími byl zvolen generálním představeným. Zemřel 22. července 1619 při diplomatické misi v Belemu na cestě do Lisabonu.

        • 22. července – svaté Marie Magdalény: pocházela z Magdalény na západním břehu Tiberiadského jezera. V Evangeliích je uváděna jako první mezi ženami, které doprovázely Ježíše a jeho učedníky.

        • 23. července – svaté Brigity, řeholnice: narodila se roku 1303 ve Švédsku. Stala se františkánskou terciářkou. Dala podnět k založení řádu, který nese její jméno. Zemřela v roce 1373 v Římě, když tam při své návštěvě chtěla přemluvit papeže   k návratu do Říma.

        • 25. července – svatého Jakuba, apoštola: se svým bratrem Janem jsou uváděni v evangeliích jako synové Zebedea. Byli rybáři. Jakub zemřel jako první z apoštolů. Jeho hrob byl objeven v 9. století v dnešním Santiagu de Compostella. Tamní kostel se stal největším  poutním místem.

        • 26. července – svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie: Písmo svaté jejich jména neuvádí, známe je pouze ze starobylé tradice, sahající do 2. st..

        • 29. července – svaté Marty: byla to setra Lazara a Marie; Ježíš často býval hostem v jejich domě. V Evageliu se zmiňuje např. při vzkříšení bratra Lazara.

             ____________________________________________________________________________

         
      Na setkání s vámi se těší bratři kapucíni

      NAHORU