Hlavní vchod na středové ose uvádí poutníka do arkádového dvora. Na klenbě 1. pole ambitu při vchodu je na fresce Zvěstování P. Marii signatura F. A. Schefflera (1701 – 1760), který po r. 1750 provedl výmalbu celého přízemí dvora (s invokacemi z Loretánské litanie) včetně fresek na kupolích tří rohových kaplí. Procházeje ambitem návštěvník míjí dnes nepřístupné prostory Staré klenotnice, kde byl ještě donedávna uložen Loretánský poklad.

KAPLE SV. ANNY - byla vybudována r. 1687 z prostředků veřejné sbírky jako druhá nejstarší z rohových kaplí. Hlavní oltář z konce 17. století zdobí reliéf sv. Anny Samotřetí (dar Kateřiny Polyxeny z Lobkowicz). Boční oltář sv. Vavřince byl vztyčen r. 1709 nákladem Evy Isabely Förphanové.

KAPLE SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO - byla vystavěna r. 1717 nákladem Eleonory Karolíny kněžny z Lobkowicz podle projektu K. Dienzenhofera (1655 - 1722). Vrcholně barokní řezaný hlavní oltář  ze sochařské dílny M. V. Jäckela (1655 - 1738) nese ve svém středu vynikající obraz Stigmatizace sv. Františka od Petra Brandla (1668 – 1735).

KAPLE SV. RODINY (jindy též sv. Josefa) - byla založena r. 1691 za finančního přispění Ludmily Evy Františky hraběnky Kolowratové, roz. Hýzerlové z Chodů (Hlavní oltář s obrazem Příbuzenstva Kristova nese její erb). Boční oltář kapucínského světce Felixe z Cantalicie je rokokový, osazený kvalitní sochařskou výzdobou z ruky Richarda Prachnera (1705 – 1782)

KAPLE SV. KŘÍŽE - byla vystavěna r. 1691 nákladem Ludmily Evy Františky hraběnky Kolowratové. Hlavní oltář z r. 1692 s obrazem Očistce byl zřejmě ve 30.letech 18. stol. doplněn plastikou Ukřižovaného Krista. Boční oltář kapucínského mučedníka sv. Fidela ze Sigmaringen pochází z r. 1735, stejně jako plastika sv. Dismase. Socha Bičovaného Krista je ze 17. století.

KAPLE SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO - vznikala téměř současně s protějškovou kaplí (č.4), s níž se stylově shoduje i vnitřní vybavení: hlavní oltář (také z dílny Jäckelovy) nese ve středu obraz sv. Antonína od Sebastiána Zeilera z r. 1713.

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ - nejstarší rohová kaple ambitu byla vystavěna r. 1686 nákladem malostranského radního F. Windische pro gotickou plastiku Piety, kterou o rok dříve věnoval Loretě měšťan V. Rincolini (socha podle legendy zázračným způsobem unikla před spálením kalvinisty. Pieta z počátku 15. století je umístěna na hlavním oltáři z doby stavby kaple. Boční oltář ze 30. let 18. století je zasvěcen údajné mučednici sv. Starostě (Wilgefortis, Kümmernis), jejíž kult byl živý zejména v severských zemích.

KAŠNA SE SOUSOŠÍM ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ a KAŠNA SE SOUSOŠÍM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - - obě kašny vznikly v letech 1738-40 v dílně J. M. Brüderleho (doložen 1725 – 1740), po jeho smrti převzal zakázku R. Prachner; dnes kopie (originály jsou uloženy v lapidáriu Národního muzea v Praze).